e-FakturyKontakt

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez BOMADEK Sp. z o.o. drogą elektroniczną usługi „e-faktura” zwanej dalej Usługą.

2. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ustawy o VAT w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej zwanej dalej Ustawą.

3. Usługodawcą świadczącym opisane usługi drogą elektroniczną jest BOMADEK Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie.

4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.bomadek.com.pl

5. Każdy klient korzystający z usługi e-faktury zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed wypełnieniem druku Oświadczenia i rozpoczęciem korzystania z Usługi oraz przestrzegania jego postanowień.

Opis i warunki świadczenia Usługi

1. Faktura wystawiona i udostępniona w formie elektronicznej zgodnie z przepisami Ustawy jest równoznaczna z przesłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy wystawiony przez BOMADEK Sp. z o.o.

2. Warunkiem korzystania z usługi jest złożenie przez Klienta Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

3. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od następnego dnia po otrzymaniu przez BOMADEK Sp. z o.o. podpisanego Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

4. Faktura elektroniczna jest plikiem o formacie PDF z zapewnieniem autentyczności pochodzenia i integralność jej treści.

5. Powiadomienie o wystawieniu faktury elektronicznej wysyłane jest na wskazany na Oświadczeniu o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną adres email.

6. Chwilą doręczenia faktury elektronicznej jest moment wysłania do Klienta powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej.

7. Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną nie wyłącza prawa do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

8. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur wyłącznie w formie elektronicznej, w sposób określony w Ustawie.

9. Zmiany adresu email, na który mają być wysłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej należy dostarczyć pisemnie do BOMADEK Sp. z o.o.

10. W przypadku braku powiadomienia BOMADEK Sp. z o.o. o zmianie adresu e-mail, informacje uważa się za skutecznie doręczone po wysłaniu ich na obecnie obowiązujący adres e-mail Klienta.

11. Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymania faktur w formie elektronicznej.

12. Wycofanie akceptacji następuje na podstawie dostarczonego do BOMADEK Sp. z o.o. pisemnego cofnięcia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

13. Ponowna akceptacja Usługi wymaga złożenia nowego Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe

1. BOMADEK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.bomadek.com.pl

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.


Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną [LINK]


W jaki sposób sprawdzić, czy faktura została wysłana z firmy BOMADEK Sp. z o.o. [LINK]


 

„BOMADEK” Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 16
66-132 Trzebiechów

 

Centrala:
tel. 48 (68) 351 41 29
tel. 48 (68) 351 40 85
tel. 48 (68) 603 709 801
tel. 48 (68) 693 362 422
email: biuro@bomadek.com.pl

 

Dział sprzedaży kraj:
tel. 48 (68) 351 41 25
fax 48 (68) 352 82 06