POIŚ 2014-2020Kontakt

Bomadek spółka  z ograniczona odpowiedzialnością  realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Nazwa projektu: Źródło wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej około 0,8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na potrzeby zakładu Bomadek spółka z o.o. w Trzebiechowie

Celem projektu jest budowa instalacji skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła  (kogeneracji) w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło w zakładzie.

W efekcie zakład osiągnie dodatkową zdolność wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji na poziomie 1,65 MW, zwiększy efektywność wykorzystania energii pierwotnej oraz zmniejszy emisyjność w wyniku produkcji wykorzystywanej energii elektrycznej z urządzenia zasilanego gazem ziemnym.

 

Wartość projektu: 3 137 730,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 939 900,00 PLN

 

Okres realizacji projektu: 15.10.2020 – 30.06.2022

 

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji---v-konkurs/